#reszveteli_szabalyzat

A 2021. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató Részvételi Szabályzata

Jelen Részvételi Szabályzat rendelkezései kötelezőek valamennyi, a Magyar Honvédség, mint szervező által megrendezésre kerülő 2021. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató (a továbbiakban: Rendezvény) ideje alatt az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis területén (6000 Kecskemét, Reptéri út 4.), valamint a Rendezvényhez kapcsolódó helyszíneken (kijelölt parkolókban) tartózkodó személyre (a továbbiakban “Látogatók”).

I. Általános rendelkezések

1. A Magyar Honvédség elkötelezett az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis területén (a továbbiakban: a Rendezvény helyszíne) megrendezésre kerülő Rendezvény biztonságos végrehajtása, rendjének biztosítása és fenntartása, a magyar törvények betartása és betartatása, az élet, a vagyon-, és a jogbiztonság, valamint a jogkövető magatartás betartása és betartatása iránt, továbbá célként tűzi ki a Látogatók biztonság- és komfortérzetének magas szintű biztosítását.

2. A Rendezvény biztosításában közreműködik a Magyar Honvédség, a Magyar Rendőrség, az Országos Mentőszolgálat, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve egyéb szervezetek (a továbbiakban: Rendezők).

3. A Részvételi Szabályzatban szereplő szavak, kifejezések, fogalmak használatánál, megítélésénél, értelmezésénél a szavak általánosan elfogadott értelme, a jogszabályok, illetve a magyar bíróság gyakorlata az irányadó.

II. A kijelölt parkolók használatának szabályai

1. A Látogatók részére a Rendezvény helyszínére történő belépés – a meghívott vendégek kivételével - kizárólag gyalogosan megengedett. A gépjárművek elhelyezése kijelölt parkolókban történik. A Látogatók oda-vissza szállítása a kijelölt parkolók és a Rendezvény helyszíne között, a Rendezők által biztosított, térítésmentesen igénybe vehető buszjáratokkal történik. A Látogatók számára rendelkezésére áll a közvetlen tömegközlekedési szállítás is.

2. A kijelölt parkolók területén a KRESZ szabályainak, valamint a parkolást segítő Rendezők utasításainak betartása kötelező, a megengedett legnagyobb sebesség: 10 km/óra.

3. A parkolók területe magánterület. A parkolók területén a személyi és gépjármű közlekedést akadályozó vagy veszélyeztető járműveket a Rendezők elmozdíthatják, illetve a jármű tulajdonosának költségére elszállíttathatják.

4. A parkolók területén a dohányzás (cigaretta, elektromos cigaretta, pipa) csak az arra kijelölt helyen engedélyezett, melyet tábla jelöl. A parkolók területén tilos a nyílt láng használata. A parkolók területére tűzveszélyes anyagot, gázpalackot bevinni szigorúan tilos.

5. A kijelölt parkolók területén elhelyezett gépjárművekért, valamint az azokban hagyott értéktárgyakért a Magyar Honvédség felelősséget nem vállal. A parkolót igénybe vevő személy köteles az általa más járműben vagy a parkoló technikai berendezéseiben okozott kárt a Rendezőknek azonnal jelenteni, az okozott kárt megtéríteni.

III. A Rendezvény helyszínére történő belépés szabályai

1. A Látogatók a Rendezvény helyszínére elővételben megvásárolt érvényes belépőjeggyel, vagy belépésre jogosító egyéb igazolással léphetnek be. A belépőjegy a Rendezvényre az érvényesség napján, egyszeri belépésre jogosít.
A rendezvény az érvényben lévő járványügyi rendszabályok betartásával kerül végrehajtásra.
A rendezvényre való belépés feltétele, hogy a 18 éven felüliek érvényes COVID-19 védettségi igazolvánnyal, vagy orvos által kiállított oltási igazolással rendelkezzenek, amelyet belépéskor fel kell mutatni.
A 18 éven aluli gyermekek egészségi állapotáért a szülő vállal felelősséget.

2. A Rendezvény teljes területén kötelező az érvényes közegészségügyi és járványügyi szabályok betartása.

3. A Magyar Honvédség és a Magyar Rendőrség állománya a Rendezvény helyszínére történő beléptetéskor jogosult a Látogatók személyazonosságának ellenőrzésére, illetve ruházatuk és csomagjuk átvizsgálására, mely ellenőrzésnek és átvizsgálásnak a Látogató köteles magát alávetni. Az ellenőrzés és átvizsgálás a Látogató személyiségi jogait nem sértheti.

4. A 18. (tizennyolcadik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény helyszínére és tartózkodhatnak ott. A 10. (tizedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják, de ruházatukon a rendező által, a belépés során biztosított, a rendezvény látogatására utaló felirattal ellátott matrica látható helyen viselése számukra kötelező. A matricán fel kell tüntetni a gyermek nevét és a kísérő telefonos elérhetőségét.

5. Aki a Rendezvény helyszínére - alappal feltételezhetően - ittasan, kábítószer vagy más bódító hatású szer hatása alatt lévő állapotban érkezik, továbbá lőfegyvert, lőszert, robbanószert, szúró- vagy vágóeszközt, alkoholt, kábítószert, a közbiztonságra, valamint egyéb, a rendezvény rendjére és a biztonságára veszélyes tárgyat tart magánál, attól a Rendezők a Rendezvény helyszínére történő belépést megtagadják, illetve amennyiben már a Rendezvényen tartózkodik, annak területéről eltávolítják.

6. Tilos a Rendezvény helyszínére szeszes italt, kábítószert, illetve olyan tárgyat bevinni, mely a jogszabályok alapján önkényuralmi jelképnek minősül, vagy ilyen ábrát tartalmaz.

7. A Rendezvény helyszínére kézi táska (utazó- vagy sporttáska, hátizsák, laptop táska, fényképezőgép-táska, hűtőtáska) bevihető. A 25 liternél nagyobb űrméretű hűtőláda, esernyő, napernyő, szék, valamint kerékpár, elektromos roller, segway (egyéb hasonló eszköz) nem engedélyezett. A Rendezvényre bevihető a Rendezvény helyszínén kívül vásárolt alkoholmentes ital, élelmiszer a személyes szükségletek kielégítéséhez észszerűen szükséges mennyiségben.

8. A Rendezvény helyszínére – a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon kívül – kutyák és egyéb háziállatok nem vihetők be.

9. A Rendezvény helyszínére pilóta nélküli légijárművet (drónt) és lézeres mutatóeszközt bevinni tilos. Pilóta nélküli légijárművel (drónnal) repülés a Rendezvény és a Parkolók területén nem hajható végre. Lézeres mutatóeszköz a Rendezvény és a Parkolók területén nem működtethető.

IV. A Rendezvény helyszínén történő tartózkodás szabályai

1. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Rendezvény helyszíne, mint repülőtér veszélyes üzemnek minősül és annak területén saját felelősségükre tartózkodnak, továbbá azt is, hogy a Rendezvény bizonyos programjai, helyszínei nem akadálymentesek. Ennek megfelelően a Magyar Honvédség, az általa szándékosan vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkozás kivételével, nem felel a Látogatók személyében vagy vagyonában bekövetkezett esetleges károkért.

2. A Látogatók a részükre fenntartott és kijelölt szektorból tekinthetik meg a Rendezvényt. A látogatók elől elkordonozott, elzárt vagy üzemi területekre a belépés tilos! A kiállított eszközöket, tárgyakat elkerítő kordonok mögé menni szigorúan tilos és balesetveszélyes!

3. A haditechnikai eszközök ismeretének hiánya balesetet okozhat, a Látogatók kötelesek követni a helyszínen tartózkodó Rendezők utasításait.

4. Amennyiben a Látogatók önmagukon vagy környezetükben sérülést vagy rosszullétet tapasztalnak, kérjük jelezzék a Rendezők felé. A Rendezők gondoskodnak az egészségügyi biztosítást végző állomány kiértesítéséről, a sérült/beteg ellátásáról.

5. A Rendezvény helyszínén szemetelni tilos! A keletkezett szemetet a hulladék típusának megfelelő hulladékgyűjtő edényzetbe kell elhelyezni.

6. A Rendezők a belépésre jogosító belépőjegyet, egyéb igazolást, valamint jelen Részvételi Szabályzat betartását a Rendezvény teljes időtartama alatt ellenőrizhetik.

7. A Rendezvény helyszínén a szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

8. A Rendezvény helyszínén a dohányzás (cigaretta, elektromos cigaretta, pipa) csak az arra kijelölt helyen engedélyezett, melyet tábla jelöl. A Rendezvény egész területén tilos a nyílt láng használata. A Rendezvény helyszínére tűzveszélyes anyagot, gázpalackot bevinni szigorúan tilos.

9. A Látogatók a Rendezvény befejezésének időpontjában, illetve a Rendezőknek a személyi- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására kötelesek a Rendezvény helyszínét haladéktalanul elhagyni.

10. A Látogatók nem folytathatnak olyan tevékenységet, amely a Rendezvényt megzavarhatja, vagy meghiúsíthatja, illetve a Rendezvényen résztvevők testi épségét, továbbá vagyontárgyait károsíthatja, vagy veszélyeztetheti. Ennek a kötelezettségnek a megszegéséből eredő kárért annak okozója, több károkozó esetén a károkozásban résztvevők felelősséggel tartoznak.

11. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a szervező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. A szervező jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, és a résztvevők a Rendezők felhívására kötelesek a Rendezvény helyszínét azonnal elhagyni.

V. Felvételek készítésével kapcsolatos szabályok

1. A rendezvényen fénykép, hang- és videófelvétel készíthető, magáncélú felhasználásra. Üzleti célú felhasználásra, valamint médiatevékenység céljából történő felhasználásra erre vonatkozó engedély szükséges. A felvétel készítésével és felhasználásával összefüggésben a személyhez fűződő, illetve személyes adatokat védő jogszabályi rendelkezések betartása a felvétel készítőjének, illetve kezelőjének felelőssége

2. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Rendezvényről a szervezők, valamint a szervezőktől engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek hang- és képfelvételt készíthetnek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

3. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A szervező, valamint a szervezőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató vonatkozásában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

4. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a szervező a Rendezvényt, illetve a programokat, előadásokat rögzítheti és amennyiben rögzíti, akkor a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.

5. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a szervezővel szemben.

6. A Magyar Honvédség a Rendezvény helyszínét a Rendezvény ideje alatt, a Rendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonsága érdekében térfigyelő kamerákkal figyeli meg, és az erről készült felvételt rögzíti a személyhez fűződő, illetve személyes adatokat védő jogszabályi rendelkezések betartása mellett. A Magyar Honvédség a rögzített adatokat nem hozza nyilvánosságra, illetve harmadik személynek nem adja át, kivéve a Rendőrség és más hatóság részére, ha az szabálysértési-, büntető- vagy egyéb eljárás megindításához és lefolytatásához szükséges. A rögzített felvételek a rendezvény után 30 nappal megsemmisítésre kerülnek.

VI. Kiürítésre vonatkozó szabályok

1. Kérjük, a Látogatók a Rendezvény teljes ideje alatt őrizzék meg jegyüket, illetve jegyezzék meg a parkoló és a Rendezvény helyszíne között igénybe vett busz színjelölését.

2. Amennyiben a Rendezők a Rendezvény helyszínének kiürítését rendelik el, kérjük a Látogatók őrizzék meg nyugalmukat, hagyják el a veszélyes területet, kiskorú hozzátartozóikat kézenfogva vezessék.

3. Kiürítés elrendelése esetén a Látogatók vegyék magukhoz értéktárgyaikat, családjukkal együtt mozogva kövessék a Rendezők utasításait, a menekülési útirányt jelző táblákat követve haladjanak a legközelebbi kijárat felé.

4. A rendezvény kijáratánál a Látogatók jelezzék a Rendezők felé a korábban igénybe vett busz színjelölését, illetve ha esetlegesen elvesztették a kapcsolatot hozzátartozójukkal. A Rendezők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a Látogatókat egyesítsék hozzátartozóikkal és a hazainduláshoz megfelelő helyszínre juttassák őket.

VII. Egyéb rendelkezések

1. A Látogatók a belépéssel (a jegy megvásárlásával, illetve a parkolóba történő behajtással) jelen Részvételi Szabályzat rendelkezéseit tudomásul veszik. A Rendezvény helyszínén tartózkodó Látogatók kötelesek jelen Részvételi Szabályzat rendelkezéseit, illetve a Rendezők utasításait maradéktalanul betartani.

2. A Rendezvény helyszínén őrizetlenül hagyott, illetve a Látogatók által maguknál tartott értéktárgyakért a Magyar Honvédség felelősséget nem vállal!

3. A Látogatók tudomásul veszik, hogy a Rendezvényt az időjárás befolyásolhatja, valamint a Magyar Honvédség a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

4. Amennyiben a Rendezvény olyan okból marad el (el sem kezdődik, avagy bármely szakaszában le kell állítani), amely a Rendezők által el nem hárítható külső ok, vis maior helyzet, abban az esetben a Magyar Honvédség a jegyárak visszatérítésére, kártérítésre, avagy bármely más jogcímen történő fizetésre nem kötelezhető. El nem hárítható külső oknak minősül különösen – de nem kizárólagosan – a hatóság által elrendelt kötelező kiürítés, az életet, testi épséget vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető rendkívüli időjárási körülmény; bombariadó; harmadik személy által elkövetésre kerülő egyéb – az életet, testi épséget vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető – bűncselekmény, a légibemutatók során esetlegesen bekövetkező repülőbaleset.

A Magyar Honvédség előre is köszöni a Látogatók együttműködését és jó szórakozást kíván!

A repulonap2021.hu weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.